Generelle lejebetingelser


Lejers forpligtigelser
1. Det lejede er Easy-Climb's ejendom, og kan derfor ikke anvises for udlæg m.m.
2. Lejer må ikke uden forudgående instruktion og kursus betjene maskinen på trapper o. lign.
3. Lejeren er objektiv ansvarlig for enhver skade på det lejede, der ikke skyldes funktionsfejl opstået ved normal brug af det lejede, og forpligter sig til at holde det lejede forsikret mod enhver skade, der opstår som følge af forsætlig eller uforsætlig, delvis eller hel ødelæggelse af det lejede, herunder brand, tyveri, og vandskade, til et beløb svarende til værdien i henhold til nærværende lejeaftale. Easy-Climb er til enhver tid berettiget til at kræve dokumentation for forsikringsdækningen.
4. Lejeren bærer omkostningerne ved enhver skade, der opstår som følge af forsætlig eller uforsætlig, delvis eller hel ødelæggelse af det lejede, herunder ødelæggelse ved tab, hærværk eller lignende.
5. Enhver skade på det lejede skal meddeles Easy-Climb omgående.
6. Det lejede må ikke flyttes til udlandet, Grønland og Færøerne betragtes i denne forbindelse som udland.
7. Dersom lejer flytter, skal adresseændring meddeles skriftligt til Easy-Climb senest før flytningen.
8. Easy-Climb skal underrettes, såfremt det lejede henstår andet sted end på lejers adresse, undtaget hvis det lejede flyttes eller befordres, for at bruges inden for lejers arbejds/virkeområde.
9. Lejeaftalen kan ikke overdrages til andre uden Easy-Climb's skriftlige samtykke.
10. Dersom lejer misligholder lejeaftalen væsentligt, er Easy-Climb berettiget til at ophæve lejeaftalen, tilbagetage det lejede samt kræve forfalden leje og omkostninger betalt.
11. Følgende er væsentlig misligholdelse:

Hvis lejer uden forudgående instruktion og kursus betjener maskinen på trapper o. lign.
Hvis lejer undlader at holde det lejede forsikret.
Hvis lejer flytter uden at give skriftlig meddelelse til Easy-Climb.
Hvis det lejede flyttes til udlandet.
Hvis lejer vanrøgter det lejede.

12. I tilfælde af tilbagetagelse eller andre former for retsskridt eller øvrige nødvendige dispositioner fra Easy-Climb's side for at inddrive fordringen, er lejer pligtig at betale enhver omkostning herved, herunder gebyrer, advokatomkostninger og omkostninger ved det lejedes eventuelle tilbagetagelse. Beløbet erlægges efter påkrav og kan medtages i Easy-Climb's opgørelse overfor lejer i forbindelse med eventuel tilbagetagelse.
Easy-Climb's forpligtigelser
13. Easy-Climb leverer det lejede hos lejer, eller af lejer andet anvist sted, og afholder det obligatoriske kursus i anvendelse og vedligeholdelse af det lejede.
14. Easy-Climb forpligter sig til at holde det lejede i funktionsdygtig og sikkerhedsmæssig stand.
15. Easy-Climb formidler reparation af det lejede indenfor 24 timer, og kan det lejede ikke repareres på stedet, stiller Easy-Climb andet tilsvarende udstyr til rådighed i reparationstiden.
16. Forsinkelser der skyldes upåregnelige udefra kommende begivenheder eller lejers egne forhold er undtaget fra den tidsramme, der er angivet under punkt 14.
17. Easy-Climb er uden ansvar for eventuelle følgeskader, som skyldes fejl under betjening af det lejede, herunder skader på tøj.
Øvrige betingelser
18. Dersom momssatsen øges, eller der pålægges nye eller forøgede afgifter til det offentlige, øges lejen i overensstemmelse hermed.
19. Et eventuelt stillet depositum tjener til dækning af ethvert krav Easy-Climb måtte få i henhold til nærværende aftale.
20. Dersom lejeperioden, af lejer ikke ønskes udnyttet fuldt ud, omberegnes lejen for anvendte og påbegyndte perioder. Ligeledes betaler lejer et opsigelsesgebyr på DKK 687,50.
21. Enhver tvist mellem parterne vedrørende nærværende lejekontrakt skal, bortset fra tilbagetagelsesforretninger, afgøres af Sø- og Handelsretten i København.