Salgs- & Leveringsbetingelser

 


Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Easy-Climb (herefter kaldet sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber angivne ordre eller accept.

Tilbud, ordre & accept.

Købers ordrer og bestillinger er kun bindende for sælger, når køber har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Alle tilbud er fritblivende, medmindre andet er angivet. Tilbud fra sælger, der udtrykkeligt er bindende for sælger, bortfalder såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er sælger i hænde inden 4 uger fra tilbudets dato.

Levering

Levering anses at have fundet sted ved varens overgivelse til køber eller overgivelse til fremmed fragtfører, medmindre andet er anført i ordrebekræftelsen.

Pris

Prisen gælder ab fabrik eller lager og er ekskl.. fragt/ emballage samt moms og andre afgifter. Der tages forbehold for ændringer af tilbudspriser såvel før som efter accept under hensyn til ændringer af materialepriser, priser fra underleverandører, ændringer i offentlige afgifter, kursændringer, lønændringer og andet. Ændres leverancens art eller forøges sælgers omkostninger på anden måde, som følge af forhold hos køber, tages der forbehold for regulering af den stipulerede pris. Leveringer, som ikke er omfattet af angivne bindende tilbud, sker til prisen på leveringsdagen.

Betalingsbetingelser

Betaling skal ske i henhold til den til enhver tid gældende betalingsaftale. Erlægges betaling ikke i henhold til betalingsaftalen, har sælger krav på forrentning af det skyldige beløb fra forfaldstidspunktet. (Jfr. ordrebekræftelse)

Leveringstid

Såfremt intet andet er aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på den sidste dag i den stipulerede leveringsuge i enhver henseende at anse for rettidig levering. Sælger kan kræve udskydelse af leveringstiden i følgende tilfælde:

a. Ved forandringer af ordren som kræves af køber.

b. Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser, som køber selv udfører eller lader udføre.

c. I tilfælde af force majeure, jfr. nærværende leveringsbetingelser punkt 12.

d. I tilfælde af at arbejdet med leverancen må standses eller bliver sinket ved offentlig pålæg.

I de ovennævnte punkter a, b, og c forbeholder sælger sig tillige ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos sælger i denne anledning påståede omkostninger.

Forsinkelse

Forsinkes leverancen væsentligt, og er sælger ikke berettiget til udskydelse af leveringstidspunktet, jfr. punkt 5, er køber ved skriftlig meddelelse til sælger berettiget til at hæve aftalen, såfremt forsinkelsen medfører væsentlige ulemper for ham. Gælder forsinkelsen kun en del af det solgte, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del af materiellet. Gælder forsinkelsen materiel, der er tilvirket efter købers anvisninger eller specifikationer, eller er materiellet af en beskaffenhed, der normalt ikke lagerføres af sælger, kan aftalen alene hæves, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet. Kan køber bevise, at forsinkelsen skyldes fejl eller forsømmelser fra SÆLGER´s side, samt at han er blevet påført et tab, som kunne påregnes som følge af forsinkelsen, har køber ret til erstatning for det tab, der derved er påført ham.

Erstatningen kan dog ikke overstige et beløb på 1% af den aftalte betaling for den forsinkede ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maximalt andrage 10% af betalingen for den forsinkede ydelse. Sælger påtager sig ikke herudover noget ansvar for forsinkelse eller følger heraf, ligesom der ikke tilkommer køber andre misligholdelsesbeføjelser.

Fordringshavermora

Undlader køber, efter leveringstidspunktet er indtruffet, at afhente materiellet eller give ordre til forsendelse, er sælger berettiget til at oplagre og forsikre ydelsen for købers regning. Undlader køberen trods skriftlig opfordring at afhente materiellet, er sælger - også i tilfælde, hvor materiellet er fremstillet specielt efter købers anvisning eller specifikation - berettiget til at sælge dette bedst muligt for købers regning.

Mangler

Sælgers mangelansvar gælder i 12 måneder regnet fra det solgtes leveringstidspunkt. Sælgers mangelansvar har en udstrækning som nedenfor stipuleret:

Inden for den ovenfor nævnte periode forpligter sælger sig til at afhjælpe eventuelle mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter sælgers valg. Sælgers ovenfor anførte afhjælpnings- eller omleveringsforpligtelse omfatter således alene arbejdsløn og materialer, der er direkte forbundet med sælgers forpligtelse. Reparation foretages udelukkende på sælgers værksted, og alle andre omkostninger, der er forbundet med en opstået mangel, herunder transport, ventepenge, diæter, logi samt omkostninger ved blotlæggelse eller tilgængeliggørelse af defekte dele, er således sælger uvedkommende. Sælgers forpligtelse bortfalder, såfremt der i forbindelse med det af sælger leverede benyttes komponenter, der ikke er fremstillet eller godkendt af sælger. Herunder påtager sælger sig ikke yderligere ansvar for det leverede materiel, hvorfor køber ikke kan hæve købet, kræve forholdsmæssigt afslag eller erstatning eller tilbageholde købesummen helt eller delvis. Sælger påtager sig under ingen omstændigheder ansvar for rådgivning, dimensionering og anden projektering foretaget af tredjemand, ligesom sælger ikke selv påtager sig bindende rådgivning.

Produktansvar

Sælger er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af sælger eller anden, som sælger har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i Dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. Sælger er på samme betingelse, som gælder for personskade, ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, dog kan erstatning aldrig overstige DKK 10.000.000, inkl. renter og omkostninger pr. skade. I den udstrækning sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang, som sælgers ansvar er begrænset efter nærværende leveringsbetingelser. Dersom tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom. Sælger og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst med en af dem på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.

Ansvarsbegrænsning

Sælger er ikke ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, tidstab, tabt avance eller andre lignende tab.

Reklamations- & undersøgelsespligt

Det påhviler køber senest ved modtagelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om materiellet er kontraktmæssigt. Køber er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte konstateres ved en sådan undersøgelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne konstateres ved en sådan undersøgelse. Køber kan heller ikke påberåbe sig mangler, hvis køber undlader at reklamere omgående over senere konstaterede mangler, som han ikke har konstateret eller burde have konstateret ved levering.

Force majeure

Sælger er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftalen, som skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af offentlige myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/ eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, der ligger uden for sælgers kontrol, og som kan forsinke eller hindre fabrikation og levering af det solgte. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes levering i et tidsrum svarende til hindringens varighed med tillæg at en efter omstændighederne rimelig periode til normalisering af forholdene. Levering til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare længere end 8 uger, skal såvel sælger som køber være berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

Lovvalg & værneting

Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved anvendelse af Dansk ret, og ved enten voldgift eller de almindelige domstole efter sælgers valg. I tilfælde, hvor sælger vælger, at en tvist skal løses ved voldgift, skal voldgiftsretten sammensættes af tre medlemmer, der alle udpeges af Præsidenten for Østre Landsret. Et af disse medlemmer -formanden - skal opfylde betingelserne for at være dommer, hvorimod de øvrige medlemmer skal være fagligt kvalificerede vedrørende tvistens genstand.

November 2000